Concurs pentru un post de referent, cl III, grad superior, la Compartimentul de Control în Sănătate Publică

Direcția de Sănătate Publică Alba, cu sediul în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989 nr. 23, telefon 0258/ 835243, Fax: 0258/ 834600, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii publice  de execuţie vacante:

 1.  Referent cl. III, grad superior din cadrul Compartimentului de Control in Sănătate Publică – 1 post, în conformitate cu prevederile  Legii 188/1999, republicată şi H.G.R.  Nr. 611/2008.        


                                                                                                                                      

Concursul se va desfăşura în data de:

-     14 decembrie 2016 – proba scrisă, ora 10,00;

-     16 decembrie 2016 – interviul.

Condiții generale de participare:

 

    - are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    - cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    - are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    - are capacitate deplină de exerciţiu;

    - are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

    - îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

    - îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice.

 

Condiţii specifice de participare:

-      Denumire funcţie: referent  clasa III, grad superior;

-      Studii  cerute: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-      Diploma de asistent medical;

-      Vechimea în specialitate:  9 ani;

-      Cunoştinţe  medii de utilizare calculator;

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a) formularul de înscriere;

    b) copia actului de identitate;

    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

    d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

    e) cazierul judiciar;

    f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

    (3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Bibliografia se găseşte afișată  la sediul instituţiei si pe site-ul www.dspalba.ro

Dosarele se depun în termen de 20 de zile , de la publicarea concursului, la sediul instituţiei.

Relaţii telefon: 0258/ 835243.


BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI  REFERENT CL. III, GRAD SUPERIOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE CONTROL IN SĂNĂTATE PUBLICĂ:

-      Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici;

-      Ordinul M.S. nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

-      Ordin M.S.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

-      Ordin M.S.914/2006  pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare cu modificările și completările ulterioare;

-      Ordin M.S.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

-      Legea 95/2006 republicata, privind reforma în domeniul sănătăţii, Titlul I Sănătatea publică

-      H.G. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice;

-      ORDIN M.S. Nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;

-      ORDIN M.S.  Nr. 1030 / 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;

-      ORDIN   M.S. Nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.


-      ORDIN M.S. 976/ 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificările și completările ulterioare.

FAX RECLAMAȚII

0258.834.600


Expert tehnic MS privind implementarea ultimei directive de apă potabilă:

ileanavacaru@dspalba.ro -  medic primar igienă, doctor în științe medicale.

Situația plăților zilnice

Click aici pentru descărcare fișier*.

*pentru vizualizare aveți nevoie de Microsoft Excel sau Microsoft Excel Viewer.

Program Audiente

  • Director Executiv:

Ec. ALEXANDRU SINEA

Miercuri 10:00 - 12:00


  • Director Executiv Adjunct Economic:

Ec. GABRIELA TODEA

Miercuri 12:00 - 14:00Online

Avem 54 vizitatori online
Copyright © 2018 Directia de Sanatate Publica Alba. Toate drepturile rezervate.