Concurs pentru un post de consilier, grad superior, în cadrul Compartimentului RUNOS

Direcția de Sănătate Publică Alba, cu sediul în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989 nr.23, telefon 0258/ 835243, Fax: 0258/ 834600, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii publice  de execuţie vacante:

1. Consilier cl. I, grad superior din cadrul Compartimentului  RUNOS din structura DSP Alba- 1 post, în conformitate cu prevederile Legii 188/1999, republicată și H.G.R.  Nr. 611/2008.


Concursul se va desfăşura în data de:

            -   15 decembrie 2016 – proba suplimentara eliminatorie- testare cunoștinte operare calculator, ora 10.00;

-     16 decembrie 2016 – proba scrisă, ora 10.00;

-     21  decembrie 2016 – interviul.

Condiții generale de participare:

 

    - are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    - cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    - are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    - are capacitate deplină de exerciţiu;

    - are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

    - îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

    - îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice.

 

Condiţii specifice de participare:

-       Denumire funcţie: consilier  clasa I, grad superior;

-       Studii  cerute: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta, in domeniul: stiinte economice;

-       Vechimea în specialitate:  9 ani;.

-       Cunoştinţe  avansate de utilizare calculator.

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

    a) formularul de înscriere;

    b) copia actului de identitate;

    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

    d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

    e) cazierul judiciar;

    f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

    (3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Bibliografia se găseşte afișată, la sediul instituţiei si pe site-ul www.dspalba.ro

Dosarele se depun în termen de 20 de zile , de la publicarea concursului, la sediul instituţiei.

Relaţii telefon: 0258/ 835243.

Afisat astazi, 14.11.2016.


Bibliografie  pentru proba suplimentara eliminatorie:

-Utilizarea computerului si organizarea fisierelor;

-Procesare text;

-Calcul tabelar;

-Baze de date;

-Informatie si comunicare.

 

Bibliografia concurs ocupare post Consilier sup. Comp. R.U.N.O.S.:

-       Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-       Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici;

-       Ordinul M.S. nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

-       Legea 53/2003 republicata- Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

-       H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare

-       H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-       O.M.S. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare;

-       Legea 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-       O.U.G. 57/2015 privind salariyarea personalului plătit din fonduri publice in 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.

-       H.G. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările și completările ulterioare;


-       LEGE 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.


 

FAX RECLAMAȚII

0258.834.600


Expert tehnic MS privind implementarea ultimei directive de apă potabilă:

ileanavacaru@dspalba.ro -  medic primar igienă, doctor în științe medicale.

Situația plăților zilnice

Click aici pentru descărcare fișier*.

*pentru vizualizare aveți nevoie de Microsoft Excel sau Microsoft Excel Viewer.

Program Audiente

  • Director Executiv:

Ec. ALEXANDRU SINEA

Miercuri 10:00 - 12:00


  • Director Executiv Adjunct Economic:

Ec. GABRIELA TODEA

Miercuri 12:00 - 14:00Online

Avem 16 vizitatori online
Copyright © 2018 Directia de Sanatate Publica Alba. Toate drepturile rezervate.