Concurs pentru un post de asistent medical principal în cadrul Compartimentului Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile

Direcția de Sănătate Publică Alba, cu sediul în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989 nr. 23, telefon 0258/ 835243, Fax: 0258/ 834600, județul Alba, organizează în data de 23.02.2017(proba scrisă), concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale  de execuţie vacante:

1.  Asistent medical principal din cadrul Compartimentului Supraveghere Epidemiologica si Control Boli Transmisibile din structura Direcției de Sănătate Publică Alba.

Condiţii specifice:


-          Denumire funcţie: Asistent medical principal – medicina generala;

-          Studii cerute: studii postliceale sanitare finalizate cu diploma de absolvire;

-          Vechimea minimă în specialitate: 5 ani vechime;

-          Cunoştinţe medii operare calculator.

Concursul are loc la sediul instituţiei şi constă în:

-     proba scrisă – 23.02.2017

-           interviu        

Bibliografia se găseşte afișată, la sediul instituţiei.

Dosarele se depun în termen de 15 de zile lucrătoare, de la publicarea concursului, la sediul instituţiei.

Relaţii telefon: 0258/ 835243. 

 

BIBLIOGRAFIE:

IGIENA –Sebastian Dumitrache,  Manole Cucu, Sergiu Mănescu, Gh. Tănăsescu, Ed. Medicală, București, 1993

 ORDIN  MS  Nr. 119/2014 din  4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

ORDIN   MS Nr. 1078 din 27 iulie 2010privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cap. VIII

ORDIN   Nr. 914/2006 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, actualizat cuOrdinul ministrului sănătăţii nr. 1096/2016

ORDIN  Nr. 961/2016 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

Dosarul va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae.

    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    În cazul în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

    Toate actele prevăzute mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

FAX RECLAMAȚII

0258.834.600


Expert tehnic MS privind implementarea ultimei directive de apă potabilă:

ileanavacaru@dspalba.ro -  medic primar igienă, doctor în științe medicale.

Situația plăților zilnice

Click aici pentru descărcare fișier*.

*pentru vizualizare aveți nevoie de Microsoft Excel sau Microsoft Excel Viewer.

Program Audiente

  • Director Executiv:

Ec. ALEXANDRU SINEA

Miercuri 10:00 - 12:00


  • Director Executiv Adjunct Economic:

Ec. GABRIELA TODEA

Miercuri 12:00 - 14:00Online

Avem 67 vizitatori online
Copyright © 2018 Directia de Sanatate Publica Alba. Toate drepturile rezervate.