Știri și media

mushroom-story-647_102117120455-1.jpg

Ciupercile adunate la întâmplare sau cumpărate de la persoane particulare pot produce intoxicații grave. Simptomele care anunță intoxicația apar după câteva minute, după 3-6 ore sau chiar mai mult. Acestea constau în dureri abdominale, grețuri și vărsături, transpirație abundentă, scaune diareice, furnicături ale extremităților, iar în situații foarte grave, stare confuzională, halucinații, convulsii sau comă.

Intoxicaţia cu ciuperci reprezintă o urgenţă medicală, iar operativitatea în stabilirea diagnosticului şi instituirea tratamentului pot contribui la salvarea vieții bolnavului.

Având în vedere riscurile pe care le presupune intoxicația cu ciuperci există o singură măsura de a le evita: să fie consumate doar ciupercile care provin din crescătorii specializate și comercializate în magazine și de producători autorizați care beneficiază de aviz sanitar.

În aproximativ două ore de la consumul ciupercilor poate apărea greață, vomă, diaree, transpiraţia excesivă. După 6 ore – bolnavul poate acuza cefalee, ameţeală, agravarea stărilor de vomă. După 72 de ore pot apărea complicaţiile severe hepatice şi insuficienţa renală, ce pot cauza decesul persoanei afectate.

Intoxicaţii cu ciuperci care au perioada de incubaţie scurtă:
– cazuri în care simptomele apar în minim 15 minute şi maxim 3 ore de la ingestia consumului ciupercilor şi se manifestă prin hipotensiune arterială, halucinaţii, tulburări nervoase, abundenţa salivaţiei, lăcrimare, pupila micşorată, dureri abdominale, scăderea frecvenţei cardiace, tegumente umede.

Intoxicaţii cu ciuperci  cu perioadă de incubaţie lungă (ciuperca albă, buretele viperei, etc) – semnele apar după cel puţin 12 ore de la consumul acestora şi se manifestă prin: greţuri, vărsături, diaree, tulburări gastrointestinale, icter, hemoragii, tulburări neurologice, encefalopatie, manifestări renale grave, afecţiuni hepatice, hipoglicemie, iar după 2 zile de la ingestie dacă nu se iau măsuri apare coma şi apoi decesul persoanei în cauză.

Unele ciuperci pot căpăta proprietăți toxice, fiind consumate în combinaţie cu alcoolul.

Având în vedere faptul că după perioadele de caniculă revin ploile, este foarte probabil să existe o abundență de ciuperci în păduri, iar consumatorii trebuie să fie atenţi, pentru că există multe mutaţii ale ciupercilor, care chiar dacă erau cunoscute ca bune pot să fi suferit în timp mutaţii genetice şi să devină periculoase pentru sănătate.

Inclusiv culegătorii care pretind că sunt buni cunoscători ai speciilor de ciuperci, recunosc că, la o atentă examinare a ciupercilor culese nu mai au siguranța că acestea sunt comestibile, cu atât mai mult cu cât acestea pot fi însămânțate cu sporii ciupercilor otrăvitoare sau pot suferi mutații genetice, respectiv pot acumula o cantitate mare de toxine din cauza căldurii excesive sau îmbătrânirii acestora.

Populația trebuie să fie prudentă în consumul de ciuperci și pentru prevenirea intoxicației cu ciuperci se recomandă respectarea următoarelor reguli:

– Ciupercile pe care nu le cunoaşteţi sau care vă provoacă suspiciune, să nu le consumaţi şi să nu le degustaţi;

– Nu procuraţi ciuperci de pe marginea drumurilor de la persoane necunoscute şi din locuri neautorizate;

– Nu colectaţi ciupercile, chiar şi cele comestibile cunoscute, din parcurile orăşeneşti, scuaruri, din vecinătatea drumurilor şi căilor ferate, de la gunoişti. Ciupercile acumulează substanţe toxice şi devin necomestibile;

– Nu implicaţi în procesul de colectare copiii;

– Limitaţi consumul ciupercilor în raţia alimentară a copiilor;

– Alegeţi ciupercile culese înainte de preparare;

Tratamentul intoxicaţiei cu ciuperci se face în funcţie de durata perioadei de incubaţie astfel:

– în cazul ciupercilor care au o perioadă de incubaţie scurtă – se provoacă vărsătura (cu apa caldă şi sărată), se fac spălaturi gastrice (prin aspirarea conţinutului gastric), purgative saline, atropina, cărbune activat, etc.

– în cazul ciupercilor cu perioada de incubaţie lungă – se fac spălaturi gastrice (deşi eficienţa e redusă fiind vorba de o ingestie veche de 12 ore), se administrează substanţe pentru diminuarea durerii, tratament simptomatic, se introduc perfuzii cu glucoză şi medicamente hepato-protectoare.

Primul ajutor vizează internarea de urgenţă pentru ameliorarea dezechilibrelor biologice grave (hidro-electrolitice, acido-bazice) care periclitează viaţa celui otrăvit.


7-retete-de-paste-pe-care-trebuie-sa-le-incerci-.jpg

 • mâncărurile care au la bază carnea de miel / ied trebuie consumate în cantităţi moderate;
 • trebuie evitat atât excesul alimentar, cât şi cel de băuturi alcoolice;
 • alimentaţia trebuie să fie diversificată şi să cuprindă legume, fructe, lactate şi cereale;
 • trecerea de la alimentaţia de post la cea normală trebuie făcută treptat;
 • carnea, preparatele de miel / ied şi produsele alimentare trebuie cumpărate din locuri care au fost controlate sanitar-veterinar şi care pot certifica acest lucru;
 • hidratarea trebuie să fie, de asemenea, una adecvată;
 • activitatea fizică este recomandată;
 • cei cu probleme cardiace trebuie să evite mâncărurile bogate în grăsimi şi sare;
 • diabeticii nu trebuie să-şi întrerupă tratamentul prescris de doctori.

 Actul normativ reprezintă o completare necesară a legislației pentru buna funcționare a întregii activități medicale, precum și pentru utilizarea eficientă a fondurilor publice.

Documentul asigură măsuri de protecție pentru pacientul care accesează serviciile medicale furnizate de clinicile private.

Astfel, asigurații care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privați care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate și ambulatoriu paraclinic, vor putea plăti doar o diferență dintre tarifele serviciilor medicale acordate de furnizorii privați și tarifele suportate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate decontate de casele de asigurări de sănătate.

De asemenea, documentul prevede informarea corectă a pacienților prin afișarea, pe pagina de internet a furnizorilor privați de servicii medicale a costului acestei diferențe suportate prin contribuție personală care se va putea plăti în mod direct de către asigurați cu acordul prealabil în scris al acestora.

Mai mult, prin Contractul-cadru, se vor stabili serviciile medicale, modalitatea şi condiţiile acordării acestora, precum și procedura de stabilire a nivelului contribuției personale.

Ordonanța de Urgență a fost adoptată de către Executiv după consultări ale Ministerului Sănătății cu asociațiiile de pacienți și furnizorii privați de servicii medicale.

Sursa Ministerul SănătățiiDirecția de Sănătate Publică Alba, cu sediul în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989 nr.23, telefon 0258/ 835243, Fax: 0258/ 834600, județul Alba, organizează în data de  27.05.2019 (proba scrisă), concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale  de execuţie vacante:

 1. Asistent medical principal din cadrul Compartimentului Evaluare factori de risc din mediul de viaţă şi muncă din structura Direcției de Sănătate Publică Alba – 1 post

Condiţii specifice:

 • Denumire funcţie: Asistent medical principal – medicina generala;
 • Studii cerute: studii postliceale sanitare finalizate cu diploma de absolvire;
 • Vechimea minimă în specialitate: 5 ani vechime;
 • Membru O.A.G.M.M.R
 • Cunoştinţe medii operare calculator.

Concursul are loc la sediul instituţiei şi constă în:

–     proba scrisă – 27.05.2019, ora 10.00

–     proba testare cunostinte operare calculator – 29.05.2019, ora 12.00

 • interviu – 31.05.2019, ora 10.00    

Dosarele se depun în termen de 10 de zile lucrătoare, de la publicarea concursului, la sediul instituţiei.

Dosarul de concurs  va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae.
 8. h) certificat membru OAMGMAMR.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

     Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie:

 • Igienă, Autori: Sergiu Mănescu, Gheorghe Tănăsescu, Sebastian Dumitrache, Manole Cucu, Ed. Medicală, Bucureşti, 1991,
 • ORDINUL nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti,
 • ORDINUL Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, actualizat
 • LEGEA nr.458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile, republicată
 • ORDINUL nr. 377/2017 aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018.

Relaţii telefon: 0258/ 835243, Comp. Resurse Umane. 1. CERERE prin care medicul solicită continuarea activităţii, cu menţionarea expresă a denumirii furnizorului de servicii medicale aflat în relaţie contractuală cu C.A.S. Alba, la care doreşte să-şi continue activitatea;
 2. MEMORIUL JUSTIFICATIV al furnizorului de servicii medicale aflat în relaţie contractuală cu C.A.S. Alba, la care medicul doreşte să-şi continue activitatea;
 3. Copie de pe CERTIFICATUL DE MEMBRU C.M.R. al medicului, CU VIZA LA ZI.
 4. Copie de pe AVIZUL ANUAL (ADEVERINŢA) PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIC – eliberat(ă) de C.M.R.
 5. Copie de pe ASIGURAREA PENTRU MALPRAXIS – în termen de valabilitate;
 6. ADEVERINŢE MEDICALE, eliberate de:

– medic de familie;

– medic specialist psihiatru;

 1. CERTIFICAT MEDICAL – FORMAT A5 – eliberat de medicul de medicina muncii;
 2. Copie de pe CARTEA DE IDENTITATE a medicului;
 3. Dovada scoaterii la concurs a postului în specialitatea respectivă – NUMAI ÎN CAZUL SPITALELOR PUBLICE.

COMISIA DE AVIZARE • Copie certificat membru de la Colegiul Medicilor,cu viza la zi
 • Adeverinţă de la locul de munca sau copie dupa certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor dacă este cabinet privat,sau dupa caz,copie contract prestări servicii şi copie cod fiscal
 • Formular de obtinere/inscriere in Registrul Naţional al Medicilor(se găseşte la sediul DSP)
 • Copie diplomă licenţă
 • Copie certificat medic specialist
 • Copie Certificat de medic primar (unde este cazul);
 • Copie Atestat de studii complementare (unde este cazul).
 • Copie C.I.
 • Copie certificat casătorie(unde este cazul)
 • Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor personale        (se găseşte la sediul DSP)
 • Actele se depun la Biroul R.U.N.O.S al D.S.P.ALBA

 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba, în colaborare cu Asociația Medicilor de Familie Alba, OAMGMAMR filiala Alba și unitățile administrativ-teritoriale cu asistență medicală comunitară și școlară, a desfășurat această săptămână trei ateliere de lucru, având ca auditoriu medicii de familie, medici și asistenți medicali școlari și asistenți medicali comunitari în trei zone ale județului Alba: Munții Apuseni, la Primăria orașului Câmpeni, Alba Iulia sediul OAMGMAMR filiala Alba (fiind prezenți profesioniștii din Alba Iulia, Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Zlatna) și Sebeș, la Spitalul Municipal, unde au fost prezenți profesioniști din zona Sebeș, Cugir.

Săptămâna Europeană a Vaccinării (SEV) este o iniţiativă regională condusă şi coordonată de Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa şi este implementată de statele membre ale regiunii europene. Această campanie subliniază rolul important al vaccinării în eforturile regionale și globale de promovare a sănătății, așa cum se prevede în Planul European de Acțiune pentru Vaccinare, Politica europeană pentru sănătate ”Sănătate 2020”, Planul Global de Acțiune pentru Vaccinare și Agenda ONU 2030 pentru o dezvoltare durabilă.

În România, în perioada 2016-2019, până la data de 22.03.2019, au fost confirmate 16211 cazuri de rujeolă, din care 62 decese. Ca măsură de limitare a epidemiei de rujeolă, la nivel naţional au fost organizate campanii de vaccinare cu RRO a copiilor nevaccinaţi şi incomplet vaccinaţi. Este necesară o acoperire vaccinală de 95% pentru prima şi a doua doză de vaccin RRO, pentru atingerea nivelului de imunitate a populaţiei necesar pentru a întrerupe transmiterea endemică a virusului.

De asemenea, de la începutul sezonului de gripă 2018-2019 până la data de 22.03.2019 au fost confirmate 2108 cazuri de gripă și au fost înregistrate 180 decese confirmate cu virus gripal; au fost vaccinate antigripal 1327727 persoane din grupele la risc și au fost publicate recomandări pentru populație și pentru spitale.

Campania IEC pentru celebrarea SEV este coordonată de Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate Publică şi este implementată local de Direcţiile de Sănătate Publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti. Pe teritoriul național, ”Săptămâna Europeană a Vaccinării” se celebrează în perioada 20-25 aprilie 2019.

Sub sloganul „Prevenire. Protecţie. Vaccinare.”, în perioada 20-25 aprilie 2019, se vor derula activităţi de informare şi implicare a grupelor ţintă de populație, prin profesioniștii din sistemul de medicină primară (medici de familei, medici școlari, asistenți medicali comunitari și școlari), pe tot teritoriul județului Alba.

Pe teritoriul Europei, ”Săptămâna Europeană a Vaccinării” se celebrează în perioada 24-30 aprilie 2019 și este parte integrantă a campaniei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii -”Săptămâna Mondială a Vaccinării”.

”Săptămâna Mondială a Vaccinării” are scopul de a sublinia necesitatea de conștientizare a beneficiilor vaccinării, pentru a garanta că fiecare persoană este protejată de bolile prevenibile prin vaccinare.  

Epidemiile recente subliniază responsabilitatea regională care este a noastră, a tuturor, de a menţine sub control bolile care pot fi prevenite prin vaccinare.

Tema din anul 2019 “Să ne protejăm împreună, #Vaccinurile sunt benefice”, încurajează oamenii să conștientizeze beneficiile vaccinării și să îi celebreze pe toți cei care contribuie în atât de multe feluri la protejarea vieții prin vaccinare. Cei care fac posibilă vaccinarea, zi-de-zi, sunt:

–          personalul medical care administrează vaccinuri;

–          părinții care aleg vaccinarea pentru protecția copiilor;

–          toți cei care caută informații bazate pe dovezi și le diseminează pentru împuternicirea celorlalți să acționeze în scopul protejării vieții.

La nivel judeţean, coordonarea este asigurată de Compartimentul Evaluare și Promovare a Sănătății în colaborare cu Compartimentul Epidemiologie și Compartimentul Evaluare Factori de Risc din mediul de viață și de muncă.

Prevenire. Protecție. VaccinareUnitatea de asistenta medicala………………………………………………………………………………… cu sediul in………………………………………str………………………………………………………..nr……………..

……………….reprezentata legal prin……………………………………………………………….in calitate de ………………………………………,solicitam viza anuala a autorizatiei sanitare nr………./………………

pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie:

     Anexam urmatoarele:

1.Dovada detinerii asigurarii de raspundere civila in domeniul medical a unitatii sanitare solicitate,in termen de valabilitate;

2.Copii de pe certificatele de membru cu viza CMR,in termen de valabilitate-pentru toti medicii practicieni in specialitatile medicale pentru care detine autorizatia;

3.Copii de pe certificatele de membru cu viza OAMGMAMR,in termen de valabilitate– pentru toti asistentii medicali in specialitatile medicale pentru care detine autorizatia;

4.Dovada ca fiecare angajat medico-sanitar detine asigurare de raspundere civila in domeniul medical,in termen de valabilitate;

5.Documente care dovedesc verificarea metrologica,service-ul,intretinerea si verificarea tehnica perioadica a aparturii din dotare.

6.Copie de pe certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale sau, dupa caz,actul de infiintare sau organizare,valabil la data depunerii cererii;

7.Copie de pe Autorizatia Sanitara de functionare,valabila la data depunerii cererii;

8.Autorizatia nr…………….…./…………………pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la

obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie,in original,in vederea aplicarii vizei anuale.

Declar pe propria raspundere ca nu am facut nici o modificare in privinta conditiilor care au stat la baza autorizatiei initiale.

 

Data(completarii)……………………………..                                    Semnatura…………………………….
!!!Acest site are sectiuni in curs de actualizare date.

Telefon:

+40 258 835 243


Adresă

Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23
@Direcția de Sănătate Publică Alba 2019