Anunț concurs

Direcția de Sănătate Publică Alba, cu sediul în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989 nr.23, telefon 0258/ 835243, Fax: 0258/ 834600, județul Alba, organizează în data de  27.05.2019 (proba scrisă), concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale  de execuţie vacante:

 1. Asistent medical principal din cadrul Compartimentului Evaluare factori de risc din mediul de viaţă şi muncă din structura Direcției de Sănătate Publică Alba – 1 post

Condiţii specifice:

 • Denumire funcţie: Asistent medical principal – medicina generala;
 • Studii cerute: studii postliceale sanitare finalizate cu diploma de absolvire;
 • Vechimea minimă în specialitate: 5 ani vechime;
 • Membru O.A.G.M.M.R
 • Cunoştinţe medii operare calculator.

Concursul are loc la sediul instituţiei şi constă în:

–     proba scrisă – 27.05.2019, ora 10.00

–     proba testare cunostinte operare calculator – 29.05.2019, ora 12.00

 • interviu – 31.05.2019, ora 10.00    

Dosarele se depun în termen de 10 de zile lucrătoare, de la publicarea concursului, la sediul instituţiei.

Dosarul de concurs  va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae.
 8. h) certificat membru OAMGMAMR.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

     Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie:

 • Igienă, Autori: Sergiu Mănescu, Gheorghe Tănăsescu, Sebastian Dumitrache, Manole Cucu, Ed. Medicală, Bucureşti, 1991,
 • ORDINUL nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti,
 • ORDINUL Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, actualizat
 • LEGEA nr.458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile, republicată
 • ORDINUL nr. 377/2017 aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018.

Relaţii telefon: 0258/ 835243, Comp. Resurse Umane.!!!Acest site are sectiuni in curs de actualizare date.

Telefon:

+40 258 835 243


Adresă

Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23
@Direcția de Sănătate Publică Alba 2019