Direcţia de Sănătate Publică Alba este serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

Art. 2

Direcţia de Sănătate Publică Alba evaluează, coordonează şi monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţa medicală a oricărei persoane din raza judeţului.

Art. 3

Direcţia de Sănătate Publică Alba, prin serviciile de supraveghere medicală, coordonează, organizează, evaluează şi participă la realizarea programelor naţionale de sănătate ce se derulează în teritoriul arondat respectiv județul Alba, şi exercită atribuţii specifice de control în sănătatea publică, în domeniile de competenţă, prin personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii.

Art. 4

Direcţia de Sănătate Publică Alba, în colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, organizează activităţi în domeniul medical al sănătăţii publice.

Art. 5

(1) Direcţia de Sănătate Publică Alba, coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu, organizează, coordonează şi participă la asistenţa medicală în caz de calamităţi, epidemii, catastrofe şi alte situaţii deosebite, organizează, coordonează şi răspunde de pregătirea reţelei sanitare pentru apărare, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii.

(2) Direcţia de Sănătate Publică Alba participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratul pentru situaţii de urgenţă şi cu alte structuri ale Ministerului Sănătăţii.

Art. 6

(1) Direcţia de Sănătate Publică Alba organizează culegerea şi prelucrarea datelor statistice de la toţi furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, întocmeşte şi transmite rapoarte statistice periodice către instituţiile desemnate în acest scop.

(2)Furnizează date statistice către alte autorităţi, la solicitare, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale.

Art. 7

Direcţia de Sănătate Publică Alba avizează şi supune aprobării conducerii Ministerului Sănătăţii propunerile privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor unităţilor sanitare din jud. Alba.

Art. 8

Direcţia de Sănătate Publică Alba desemnează reprezentanţi în consiliul de administrare ale spitalelor din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale județului Alba.

Art. 9

Direcţia de Sănătate Publică Alba monitorizează afişarea pe site-ul spitalelor publice a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli.

Art. 10

La cererea unor persoane fizice sau juridice, Direcţia de Sănătate Publică Alba efectuează, potrivit dispoziţiilor legale, servicii medicale de sănătate publică, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative în vigoare.


Sediul Administrativ: Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 Sediul Medical: Alba Iulia str. Mușețelului nr. 020258 835 243sanatate_publica@dspalba.roFacebook