Director executiv adjunct economic

Directorul executiv adjunct economic al Direcţiei de sănătate publică a judeţului Alba, are următoarele atribuţii:

a)coordonează şi răspunde de activităţile serviciului economic administrativ, cuprinzând birourile buget-finanţe, contabilitate, achiziţii publice şi serviciul administrativ şi mentenanţă;

b)activitatea de elaborare, finanţare, execuţie şi raportare a indicatorilor financiari din bugetul de venituri şi cheltuieli al direcţiei de sănătate publică judeţene, precum şi al unităţilor din subordine;

c)asigură respectarea disciplinei financiare şi bugetare la nivelul direcţiei de sănătate publică a judeţului Alba şi controlează aceste activităţi la nivelul unităţilor din coordonare;

d)aplică la termen măsurile dispuse de Ministerul Sănătăţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

e)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;

f)răspunde de realitatea şi exactitatea datelor cuprinse în situaţiile financiare centralizate trimestriale şi anuale, precum şi de prezentarea acestora la termenul stabilit de organul ierarhic superior;

g)propune Ministerului Sănătăţii indicatorii financiari ce urmează a fi incluşi în legea anuală a bugetului de stat;

h)răspunde de executarea indicatorilor economico-financiari din bugetul propriu şi urmăreşte executarea acestora în baza bugetului aprobat;

i)răspunde de avizarea şi repartizarea, după caz, a bugetului alocat pentru implementarea şi derularea programelor naţionale de sănătate la unităţile sanitare din județul Alba şi urmăreşte utilizarea eficientă a fondurilor alocate;

j)elaborează propuneri de casare şi transfer de bunuri materiale, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii;

k)răspunde de întocmirea lunară a execuţiei bugetului de stat, pe care o înaintează Ministerului Sănătăţii;

l)răspunde de întocmirea lunară a necesarului de credite bugetare pentru luna următoare pe titluri de cheltuieli şi programe de sănătate publică, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii;

m)pe baza evaluării bazei tehnico-materiale existente în teritoriu, stabileşte priorităţile de dezvoltare şi întreţinere a acesteia, propunând lucrări de investiţii, consolidare clădiri şi reparaţii capitale;

n)răspunde de efectuarea finanţării lunare, a acţiunilor de sănătate de la nivelul unităţilor sanitare din jud. Alba; răspunde de contractarea şi decontarea sumelor, reprezentând drepturi salariale şi cheltuieli materiale, în conformitate cu prevederile legale, pentru cabinetele din structura unităţilor sanitare transferate la autorităţile administraţiei publice locale (cabinete de medicină sportivă, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM, cercetare, rezidenţi an I-VII, UPU – UPU SMURD); răspunde de efectuarea finanţării lunare a sumelor transferate autorităţilor administraţiei publice locale pentru asistenţa medicală comunitară; răspunde de contractarea cu autorităţile administraţiei publice locale şi decontarea sumelor reprezentând drepturi salariale ale medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali din cabinetele medicale din unităţile de învăţământ; răspunde de finanţarea lunară a unităţilor medico-sociale în conformitate cu prevederile legale;

o)stabileşte necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrări de investiţii, consolidări clădiri şi reparaţii capitale pentru D.S.P. Alba;

p)analizează periodic modul de derulare a procesului investiţional şi solicită ordonatorului principal de credite modificări valorice ale creditelor repartizate anual pe obiective de investiţii, acolo unde este cazul.

25. În domeniul economic şi administrativ

26.A. Compartimentul buget-finanţe şi Compartimentul contabilitate ale Direcției de Sănătate Publică a județului Alba, au următoarele atribuţii:

a)execută indicatorii aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al direcţiei de sănătate publică a județului Alba;

b)afişează pe site-ul direcţiei proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli; analizează lunar şi trimestrial execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi le înaintează Ministerului Sănătăţii, la termenele stabilite;

c)întocmesc situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale direcţiei; verifică, analizează şi centralizează situaţiile financiare ale unităţilor din subordine, potrivit normelor legale, răspunzând de realitatea şi exactitatea datelor cuprinse;

d)prezintă, trimestrial şi anual, Ministerului Sănătăţii situaţiile financiare, verifică şi avizează, în prealabil, plăţile din conturi la trezorerii şi bănci, după caz;

e)participă la organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului la nivelul direcţiei de sănătate publică şi al unităţilor subordonate;

f)participă, în condiţiile legii, la controlul respectării disciplinei financiare şi bugetare la unităţile din subordine, raportând Ministerului Sănătăţii rezultatele;

g)transmit Ministerului Sănătăţii şi înştiinţează prefectul cu privire la indicatorii financiari propuşi a fi incluşi în proiectul de buget de venituri şi cheltuieli;

h)propun avizarea şi repartizarea, după caz, a bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţilor sanitare subordonate şi urmăresc utilizarea eficientă a fondurilor alocate;

i)elaborează propuneri de casare şi transfer de bunuri materiale, pe care le supun aprobării directorului executiv adjunct financiar contabil, pentru a fi înaintate Ministerului Sănătăţii;

j)execută indicatorii financiari din bugetul propriu şi urmăresc executarea acestora, asigură efectuarea plăţilor în conformitate cu prevederile legale cuprinse în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

k)finanţează, decontează, după caz, contravaloarea acţiunilor sau obiectivelor din programele de sănătate şi alte activităţi, conform actelor normative în vigoare, în limita creditelor deschise lunar de Ministerul Sănătăţii, pe baza solicitării de fonduri;

l)propun directorului executiv adjunct financiar contabil aprobarea casărilor pentru unităţile subordonate din teritoriu şi urmăresc modul de utilizare a acestora, conform normelor specifice;

m)întocmesc lunar situaţia monitorizării cheltuielilor de personal pentru activitatea proprie şi verifică dacă unităţile sanitare publice din subordine au raportat această situaţie Ministerului Sănătăţii;

n)îndrumă metodologic din punct de vedere financiar-contabil unităţile teritoriale subordonate;

o)întocmesc lunar, pe baza datelor operative, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie, pe care o înaintează Ministerului Sănătăţii;

p)solicită Ministerului Sănătăţii, la termenele stabilite, deschideri de credite bugetare pentru luna următoare, pe titluri de cheltuieli şi programe de sănătate;

q)asigură efectuarea finanţării lunare a acţiunilor de sănătate de la nivelul unităţilor subordonate; asigură contractarea şi decontarea sumelor reprezentând drepturi salariale şi cheltuieli materiale, în conformitate cu prevederile legale, pentru cabinetele din structura unităţilor sanitare transferate la autorităţile administraţiei publice locale (cabinete de medicină sportivă, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM, cercetare, rezidenţi an I-VII, UPU – UPU SMURD); asigură efectuarea finanţării lunare a sumelor transferate autorităţilor administraţiei publice locale pentru asistenţa medicală comunitară; asigură contactarea cu autorităţile administraţiei publice locale şi decontarea sumelor reprezentând drepturi salariale ale medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali din cabinetele medicale din unităţile de învăţământ; asigură finanţarea lunară a unităţilor medico-sociale în conformitate cu prevederile legale;

r)stabilesc necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrări de investiţii, consolidări de clădiri şi reparaţii capitale, dotări pentru unităţile sanitare subordonate, precum şi pentru direcţia de sănătate publică;

s)efectuează repartizarea creditelor bugetare aprobate şi transmit unităţilor subordonate beneficiare de investiţii lista obiectivelor nominalizate în anexa la legea anuală a bugetului de stat, la termenele prevăzute de lege;

t)asigură, în limita alocaţiilor bugetare, finanţarea lucrărilor de investiţii, conform actelor normative în vigoare, pe baza deschiderii de credite lunare;

u)urmăresc modul de executare a bugetului aprobat la titlul „Cheltuieli de capital”, pe unităţi subordonate, luând măsurile necesare pentru respectarea dispoziţiilor legale privind disciplina în construcţii şi financiară;

v)urmăresc modul de executare şi raportează lunar Ministerului Sănătăţii situaţia privind monitorizarea investiţiilor;

w)îndrumă din punct de vedere metodologic beneficiarii lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale cu privire la proiectarea, avizarea, execuţia şi finanţarea acestora în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

x)îndrumă şi verifică unităţile din subordine în activitatea de stabilire a tarifelor prestaţiilor efectuate de acestea, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

y)răspunde pentru exactitatea şi realitatea datelor transmise Ministerului Sănătăţii, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea unităţilor sanitare subordonate.

27.B. Compartimentul administrativ şi mentenanţă a Direcției de Sănătate Publică a județului Alba are următoarele atribuţii:

a)organizează activitatea de transport, achiziţionarea autovehiculelor, înscrierea acestora la organele de poliţie, efectuarea rodajului şi răspunde de controlul zilnic, reviziile tehnice, reparaţiile curente şi capitale de autovehicule din parcul auto;

b)asigură executarea la timp şi în bune condiţii a transporturilor necesare unităţii;

c)răspunde de depozitarea corespunzătoare a carburanţilor şi lubrifianţilor, precum şi de utilizarea bonurilor de benzină şi încadrarea în cota lunară de carburanţi, stabilită potrivit legii;

d)răspunde de elaborarea de către unităţi a documentaţiei tehnice pentru investiţii, în colaborare cu Compartimentul de achiziţii publice şi cu respectarea reglementărilor legale;

e)analizează şi propune efectuarea cheltuielilor de capital aprobate;

f)verifică şi urmăreşte aprovizionarea Direcției de Sănătate Publică a județului Alba cu materiale consumabile;

g)se asigură de contractarea tuturor utilităţilor necesare derulării activităţii Direcției de Sănătate Publică a județului Alba;

h)întocmeşte dosarele de obiectiv ale clădirilor Direcției de Sănătate Publică a județului Alba;

i)asigură verificările metrologice şi ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) pentru aparatura din dotare;

j)verifică şi urmăreşte modul de aprovizionare cu medicamente, materiale consumabile etc., în vederea asigurării funcţionării;

k)organizează şi răspunde de asigurarea pazei, aplicarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor, potrivit legii;

l)realizează inventarul tuturor bunurilor care aparţin direcţiei de sănătate publică Alba şi ţine evidenţa exactă a acestora.

28.C. Compartimentul de achiziţii publice al Direcției de Sănătate Publică a județului Alba are următoarele atribuţii:

a)elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul Direcției de Sănătate Publică a județului Alba;

b)elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;

c)organizează desfăşurarea licitaţiilor conform reglementărilor legale în vigoare, recepţia bunurilor achiziţionate, precum şi repartiţia acestora către compartimentele solicitante;

d)participă în comisiile de întocmire, evaluare, negociere şi atribuire a contractelor de achiziţie publică;

e)îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, conform legislaţiei în vigoare;

f)aplică şi finalizează procedurile de atribuire;

g)constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.!!!Acest site are sectiuni in curs de actualizare date.

Telefon:

+40 258 835 243


Adresă

Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23
@Direcția de Sănătate Publică Alba 2019