Director executiv

Directorul executiv al Direcţiei de sănătate publică a judeţului Alba are următoarele atribuţii:
a)organizează şi coordonează, după caz, întreaga activitate a unităţii din directa subordine şi evaluează şi coordonează asistenţa medicală de sănătate publică, promovarea sănătăţii şi medicinei preventive, asistenţa medicală de urgenţă, curativă, de recuperare medicală, asistenţa medico-socială, care se acordă prin unităţile sanitare publice sau private, în teritoriul administrativ al județului Alba;

b)coordonează şi controlează implementarea şi realizarea programelor naţionale de sănătate, pe care le derulează în teritoriul arondat, în scopul îndeplinirii obiectivelor şi realizării indicatorilor, prin desfăşurarea activităţilor specifice la nivel local;

c)solicită elaborarea şi coordonează implementarea programelor locale de sănătate în concordanţă cu priorităţile de sănătate publică identificate la nivel local;

d)evaluează anual rezultatele activităţii şi propune strategiile pentru ameliorarea stării de sănătate a populaţiei din teritoriu;

e)analizează periodic starea de sănătate a populaţiei din teritoriul arondat, în scopul identificării principalelor probleme de sănătate publică, şi alocă prioritar resursele de care dispune pentru intervenţiile cu cea mai mare eficienţă în ameliorarea stării de sănătate;

f)informează Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale asupra stării de sănătate a populaţiei şi asupra concluziilor care rezultă din evaluare, periodic şi ori de câte ori consideră necesar, şi coordonează elaborarea raportului anual asupra stării de sănătate a comunităţii la nivelul judeţului Alba;

g)asigură supravegherea şi aplicarea legislaţiei de către instituţiile şi organismele care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice şi de către unităţile sanitare din sectorul privat de asistenţă medicală, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar la nivel local, cu autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate;

h)în calitate de ordonator secundar de credite, aprobă angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în condiţiile legii;

i)respectă şi implementează reglementările Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 republicată, şi aplică la termen măsurile dispuse de Ministerul Sănătăţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

j)coordonează activitatea de audit public intern din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, conform legii;

k)emite documente de reglementare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

l)propune şi înaintează spre aprobare Ministerului Sănătăţii lista personalului împuternicit pentru desfăşurarea activităţii de control în sănătate publică;

m)supraveghează activitatea Serviciului de ambulanţă al judeţului Alba;

n)numeşte conducerea interimară a Serviciului de ambulanţă al judeţului Alba până la ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere care fac parte din comitetul director;

o)colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin direcţiei de sănătate publică a județului Alba;

p)desemnează reprezentanţii direcţiei de sănătate publică Alba în consiliile de administraţie ale spitalelor publice, conform prevederilor legale în vigoare;

r)evaluează necesarul de resurse umane de la nivelul asistenţei medicale în funcţie de nevoile comunitare identificate prin acţiuni specifice şi emite recomandări în acest;

s)coordonează fundamentarea finanţării şi propune Ministerului Sănătăţii alocarea resurselor necesare desfăşurării activităţii;

t)evaluează periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi acordă calificativul anual;

u)desemnează participanţi în comisiile de examinare pentru examene şi concursuri;

v)stabileşte proceduri de informare a opiniei publice cu privire la rezultatele activităţilor de control în sănătatea publică şi în alte situaţii cu risc pentru populaţie;

x)în vederea organizării activităţii, directorul executiv emite dispoziţii;

z)îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Ministerului Sănătăţii, conform prevederilor legale.

Resurse umane:

1. În domeniul resurselor umane

Compartimentul de resurse umane, normare, organizare, salarizare (RUNOS) are următoarele atribuţii:

a)asigură întocmirea documentaţiei necesare în vederea încadrării și salarizării personalului din aparatul propriu al DSP ALBA, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

b) verifică modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor la nivelul unităţilor sanitare cu personalitate juridică din subordine, pentru toate categoriile de personal;

c) monitorizează numărul maxim de personal, pe categorii, pentru unităţile sanitare publice;

d) întocmeşte rapoarte statistice privind numărul şi drepturile de personal şi le înaintează periodic sau la solicitarea Ministerului Sănătăţii ori a altor instituţii, în condiţiile legii;

e) întocmeşte statul de funcţii pentru aparatul propriu al DSP ALBA, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, precum şi lucrările privind modificarea şi completarea acestuia;

f) solicită Ministerului Sănătăţii aprobarea organizării concursului pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farmacişti, biologi, chimişti, biochimişti şi asistenţi medicali din aparatul propriu al DSP ALBA, conform reglementărilor legale în vigoare;

g) participă la organizarea concursurilor şi examenelor pentru obţinerea de grade şi trepte profesionale, precum şi de intrare în rezidenţiat; participă la organizarea concursurilor şi examenelor pentru unităţile sanitare cu personalitate juridică din teritoriu, potrivit legii;

h) asigură participarea Direcţiei de Sănătate Publică Alba, prin reprezentanţii săi, în comisiile paritare organizate la nivel judeţean pentru stabilirea necesarului de medici, precum si in comisia pentru stabilirea necesitatii continuarii activitatii peste  varsta de 65 ani a medicilor, alaturi de  reprezentantii Casei de Asigurari de Sanatate Alba si a Colegiului Medicilor Alba;

i) transmite lunar, la solicitarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, situaţia privind respectarea codului de conduită al funcţionarilor publici, inclusiv regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese;

j) transmite, la solicitarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, actualizarea bazei de date în ceea ce priveşte funcţiile şi funcţionarii publici proprii;

k) pentru unităţile sanitare din subordine verifică încadrarea în normativele de personal aprobate şi, la cererea motivată a acestor unităţi, solicită Ministerului Sănătăţii suplimentarea numărului de posturi, pe locuri de muncă şi categorii de personal, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;

l) verifică pentru unităţile sanitare din subordine stabilirea drepturilor salariale pentru persoanele care fac parte din comitetul director al Serviciului Judetean de Ambulanţă Alba;

m) stabileşte drepturile salariale pentru managerul serviciului de ambulanţă în baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

n) verifică şi supune aprobării, de către conducerea direcţiei, organigrama şi statele de funcţii pentru unităţile sanitare cu personalitate juridică din subordine;

o) verifică, în vederea înaintării la Ministerul Sănătăţii, solicitările unităţilor sanitare cu paturi din subordine privind reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii acestora;

p) întocmeşte lunar statul de plată, pe baza situaţiei recapitulative, pentru salariații din aparatul propriu al DSP ALBA;

q) întocmeşte și transmite lunar la ANAF, declaraţia privind contribuţiile datorate de angajaţi si angajator, precum si declaraţia anuală privind veniturile realizate;

r) operează și actualizează în Registrul Electronic de Evidentă a Salariaţilor, orice operație legată de modificarea elementelor din contractele individuale de muncă ale salariaţilor din aparatul propriu al DSP ALBA;

s) întocmeste documentele de plată a salariilor și asigură alimentarea în conturile salariaţilor pe portalul on-line al băncii;

ş) verifică și operează cererile de concediu de odihnă și foile colective de prezenţă;

t) verifică și operează certificatele medicale pentru angajaţii din aparatul propriu al DSP ALBA, și întocmeşte documentele necesare în vederea recuperării sumelor corespunzătoare de la Fondul National Unic de Asigurări de Sănătate;

ţ) întocmeşte la solicitarea Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile sanitare ale căror management s-a transferat la autoritatea publică locală, orice situaţie legată de resursa umană si fondul de salarii;

u) oridecâteori Ministerul Sănătătii organizează examene pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentar specialist si farmacist specialist sau pentru obţinerea titlului de medic primar, medic dentist primar si farmacist primar, compartimentul Resurse Umane din cadrul DSP ALBA, primeşte si verifică dosarele candidatilor inscrişi, si transmite on-line  Ministerului Sănătăţii situaţia candidaţilor înscrişi la aceste examene.

Compartiment juridic

2. În domeniul juridic

Compartimentul juridic al Direcției de Sănătate Publică a județului Alba are următoarele atribuţii:

a)avizează, la cererea conducerii, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a persoanei juridice, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;

b)participă la negocierea şi încheierea contractelor;

c)redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modifică, renunţă la pretenţii şi căi de atac, cu aprobarea conducerii direcţiei de sănătate publică;

d)reprezintă şi apără interesele direcţiei de sănătate publică în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea direcţiei de sănătate publică;

e)reprezintă şi apără interesele Ministerului Sănătăţii în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea Ministerului Sănătăţii;

f)participă la negocierea de înţelegeri internaţionale privind domeniul de activitate în care funcţionează sau, după caz, avizează asemenea înţelegeri;

g)se preocupă de obţinerea titlurilor executorii şi sesizează directorul adjunct economic în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanţă, iar pentru realizarea altor drepturi sesizează organul de executare silită competent;

h)urmăreşte, semnalează şi transmite organelor de conducere şi serviciilor interesate noile acte normative apărute şi atribuţiile ce le revin din acestea;

i)contribuie prin întreaga activitate la asigurarea respectării legii, apărarea proprietăţii publice şi private a statului aflate în administrarea direcţiei de sănătate publică a judeţului Alba, precum şi la buna gospodărire a mijloacelor materiale şi financiare din patrimoniu;

j)semnalează organelor competente cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative şi, când este cazul, face propuneri corespunzătoare;

k)analizează modul în care sunt respectate dispoziţiile legale în desfăşurarea activităţii unităţilor şi cauzele care generează prejudicii aduse avutului public sau infracţiuni;

l)întocmeşte constatări şi propune luarea măsurilor necesare în vederea întăririi ordinii şi disciplinei, prevenirea încălcării legilor şi a oricăror altor abateri;

m)realizează evidenţa actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a celor cu caracter general sau privind probleme financiar-contabile ce se regăsesc în activitatea direcţiei de sănătate publică şi a unităţilor subordonate;

n)asigură consultanţă juridică tuturor compartimentelor direcţiei, precum şi serviciilor sanitare publice din subordine;

o)îndeplineşte orice alte lucrări cu caracter juridic.

Compartimentul de statistică/informatică

4. În domeniul informaticii şi statisticii

Compartimentul de statistică/informatică în sănătate publică are următoarele atribuţii:

a)este responsabil pentru organizarea bazelor de date judeţene, verificarea şi codificarea informaţiilor medicale, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

b)pune la dispoziţia tuturor structurilor interne interesate toate datele solicitate şi pune la dispoziţia structurilor externe direcţiei de sănătate publică judeţene date statistice medicale, cu acordul conducătorului direcţiei şi în conformitate cu legislaţia în vigoare;

c)colaborează cu celelalte structuri ale direcţiei de sănătate publică judeţene pe probleme legate de statistică medicală;

d)transmite informări operative, în timp real, persoanelor cu atribuţii de decizie;

e)colaborează cu structurile responsabile pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile şi netransmisibile în realizarea rapoartelor periodice, precum şi a prognozelor;

f)organizează sistemul de evidenţă primară şi raportarea statistică sanitară la nivelul cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare a unităţilor sanitare;

g)verifică datele raportate cu evidenţele primare şi centralizatoare;

h)centralizează dările de seamă de la nivelul judeţului şi centralizatoarele de activitate şi morbiditate trimestriale şi anuale;

i)verifică şi codifică fişele de decese sub un an, decese perinatale, fişele cu decese materne şi le compară ca număr şi cauză de deces cu cele care circulă prin sistemul informaţional al Institutului Naţional de Statistică;

j)centralizează, verifică şi transmite structurilor desemnate dările de seamă trimestriale şi anuale, precum şi situaţia unităţilor sanitare publice şi private (unităţi, paturi, personal, activităţi), solicitate de Institutul Naţional de Statistică conform prevederilor legale în vigoare;

k)transmite conform reglementărilor în vigoare datele statistice specifice solicitate de Institutul Naţional de Sănătate Publică şi/sau structurilor sale regionale;

l)ţine evidenţa şi raportează mişcarea personalului medical pe unităţi, specialităţi medicale, sex şi vârstă şi actualizează permanent registrul naţional;

m)primeşte raportările legate de activitatea spitalelor, constituie baza de date la nivel judeţean, le transmite Ministerului Sănătăţii, pentru decizii majore de politică sanitară şi pentru raportările necesare organismelor Uniunii Europene şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;

n)alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv al direcţiei de sănătate publică.

Compartimentul de avize și autorizări

7. În domeniul reglementării sanitare Compartimentul de avize şi autorizare:

a)primeşte, verifică şi înregistrează cererile şi documentaţiile pentru toate procedurile de reglementare în ceea ce priveşte proiectele de amplasare, construcţie şi amenajare a obiectivelor şi activităţilor;

b)primeşte, verifică şi înregistrează cererile şi documentaţiile de autorizare sanitară şi certificarea conformităţii în vederea funcţionării obiectivelor, altele decât cele supuse înregistrării la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunale;

c)trimite documentaţiile către structurile de specialitate;

d)elibereaza documentele (autorizatii, certificari, asistente de specialitate, notificari) in termenele stabilite de legislatia in vigoare;

e)răspunde de managementul informaţiilor privind documentele de reglementare pe care le gestionează;

f)asigură înregistrarea cabinetelor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

g) îndeplinește alte atribuţii specifice stabilite de către directorul executiv al direcţiei de sănătate publică.

24. În domeniul asistenţei medicale şi programelor de sănătate

Compartimentul de asistenţă medicală şi programe de sănătate din cadrul Direcției de Sănătate Publică a județului Alba, are următoarele atribuţii:

a)analizează şi monitorizează modul de derulare a programelor/subprogramelor naţionale de sănătate la nivelul unităţii sanitare prin indicatorii fizici şi de eficienţă realizaţi şi transmişi de aceasta;

b)Centralizează   împreună cu coordonatorii de   programe  indicatorii specifici  și raportează  indicatorii  specifici  către UATM-uri, conform programelor naționale de sănătate;

c)Monitorizează modul de utilizare  a fondurilor alocate pentru derularea PNS-urilor;

d)Transmite lunar UATM-urilor  cererile  lunare de finanțare ale unităților sanitare, însoțite  de documente justificative  conform legii, în vederea deschiderii de credite bugetare pentru programe;

e)Comunică compartimentului contabilitate  alocarea sumelor pe unități sanitare ,conform cererilor lunare de finanțare și deschiderilor de credite aprobate de MS;

f) Împreună cu compartimentul juridic asigură  încheierea contractelor  pentru desfășurarea activităților prevăzute în  PNS-uri, finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat  și din venituri proprii;

g)Primește documentele justificative  necesare în vederea  decontării  bunurilor și serviciilor  acordate în cadrul  Programelor naționale de sănătate;

h)Asigură monitorizarea derulării contractelor încheiate  pentru desfășurarea  activităților  prevăzute  în programele de  sănătate    de  evaluare ,profilactice  și curative   finanțate   de  Ministerul  Sănătății;

i)Verifică  menținerea condițiilor  care au stat  la baza  încheierii  contractelor;

j)Actualizează  împreună  cu compartimentul  juridic , contractele  încheiate cu  unitățile sanitare  din  subordinea  AAPL;

k)Inițiază angajarea  ,lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor specifice PNS, derulate prin unitățile sanitare aparținând AAPL;

l)Întocmește lunar ANEXA 13, respectiv, trimestrial ANEXA 14 reprezentând situația stocurilor centralizată aferentă PNS derulate prin unitățile sanitare publice;

m)Întocmește trimestrializarea sumelor alocate PNS aferente unităților sanitare;

n)Efectuează împreună cu coordonatorii de programe controale la unitățile sanitare care derulează PNS,aflate în relație contactuală cu DSP Alba și acolo unde este cazul se propune redistribuirea sumelor neutilizate altor unități.!!!Acest site are sectiuni in curs de actualizare date.

Telefon:

+40 258 835 243


Adresă

Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23
@Direcția de Sănătate Publică Alba 2019