Unități pentru servicii de îngrijiri la domiciliu


AUTORIZARE A SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU


Ordinul Ministerul Sănătății nr. 2520/ 2022 pentru aprobarea Normelor de funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu intră învigoare la data publicării în Monitorul Oficialnr. 852 din 31 august 2022.
Documentele necesare în vederea autorizări în baza declarației pe propria răspundere a persoanelor juridice sau fizice care asigură îngrijirile la domiciliu în județul Alba, sunt următoarele:
a) cerere pentru emiterea autorizației de funcționare pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3* la ordin;
b) declarația pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4** la ordin;
c) statutul unității, alte documente constitutive, certificatul constatator cu menționarea punctului de lucru, după caz;
d) documente care atestă dobândirea personalității juridice, pentru asociații și fundații, după caz;
e) dovada înregistrării în registrul asociațiilor și fundațiilor, după caz;
f) documente privind deținerea legală a sediului dispeceratului pentru îngrijiri la domiciliu (situație juridică, schiță, plan de amplasare în zonă acceptul vecinilor, asociației de proprietari – unde este cazul);
g) regulamentul de organizare și funcționare;
h) organigrama serviciului de îngrijiri la domiciliu;
i) documente privind codul fiscal, certificat de înregistrare fiscală;
j) lista personalului angajat în serviciul de îngrijiri la domiciliu (+ copie REVISAL sau copie contracte de muncă/prestări servicii);
k) fișa postului pentru fiecare persoană angajată, cu precizarea nivelului de pregătire profesională, a competențelor și a atribuțiilor
l) dovada pregătirii profesionale/documente de liberă practică (avize anuale) pentru personalul care asigură îngrijirile la domiciliu (copie);
m) memoriu tehnic care să cuprindă lista dotărilor existente, proprii fiecarui dispecerat, specific serviciilor furnizate. Acest memoriu se va întocmi respectând cerințele anexei 5***;
n) acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate către DSP ALBA;
o) alte documente, după caz, solicitate în mod oficial;
Anexa nr. 3* și Anexa nr. 4** se vor completa conform modelelor publicate pe site-ul DSP ALBA.
Furnizorii de îngrijiri la domiciliu autorizați de către Ministerul Sănătății până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se vor conforma prevederilor acestuia, ODATĂ CU EXPIRAREA VIZEI ANUALE EMISE de Ministerul Sănătății.
Documentația în vederea autorizării serviciilor de îngrijiri la domiciliu se va depune la sediul Direcției de Sănătate Publică ALBA – Sediul Administrativ: Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23.

Sediul Administrativ: Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 Sediul Medical: Alba Iulia str. Mușețelului nr. 020258 835 243sanatate_publica@dspalba.roFacebook