În atenția persoanelor care desfășoară activități de utilizare a produselor biocide pentru DDD și activități de coafură sau înfrumusețare

În atenția persoanelor care desfășoară activități de utilizare a produselor biocide pentru DDD și activități de coafură sau înfrumusețare

În atenția:

– Persoanelor Juridice și fizice care desfășoară activități de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile utilizate de populaţie;

– Persoanelor Juridice și fizice care desfășoară activități de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare.

ORDINUL  Nr. 15/2020 din 14 ianuarie 2020

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 22 din 14 ianuarie 2020

Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică este obligatorie pentru:

  1. a) activităţile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile utilizate de populaţie;
  2. b) activităţile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare.”

(1) În termen de 30 de zile (14.02.2020) de la intrarea în vigoare a prezentului ordin toate persoanele fizice sau juridice (SRL, PF, II etc.) care desfăşoară activităţi de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile utilizate de populaţie trebuie să solicite certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică de către DSP ALBA.

(2) În termen de 30 de zile (14.02.2020) de la intrarea în vigoare a prezentului ordin toate persoanele fizice sau juridice (SRL, PF, II etc.) care desfăşoară activităţi de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare trebuie să solicite certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică de către DSP ALBA

Cererea pentru eliberarea certificării conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică este prezentată mai jos și conține toate documentele din dosarul de certificare.

Cadrul legal care stă la baza evaluărilor este Ord. MS 1136/2007, actualizat în 2014 – pentru serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

Ord. MS 119/114, actualizat în 2018, HG 617/2014, Ord. MS 1225/2003 – pentru activități de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile utilizate de populaţie.

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ALBA

NR………………./………………………..                                  

CERERE

CERTIFICAREA CONFORMITATII

CU NORMELE DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA

Subsemnatul(a), ………………………………………, cu domiciliul în localitatea …………………………, judeţul …………………., str. ………………………………nr…….. bl……sc……..et……..ap. ….., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ……… nr…….. ………………., eliberat de ………………………………. la data de ……………………., în calitate de ……………………. al ……………………………………………………………..cu

Sediul in……….. …………………str………………………….nr…………  TELEFON ……………….., mail ……………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ……………., având codul fiscal nr. …………………………..

solicit:                        CERTIFICAREA CONFORMITATII

CU NORMELE DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA

pentru.……………………………………………………………………………………, situat la (adresa): localitatea…………………….str……………………………………………..nr….., având ca obiect de activitate (cod CAEN):…………………………………, structura funcţională: ………………………………………………………………………………………….

Anexez la cerere documentaţia solicitată, completă, şi anume:

  1. memoriul tehnic in care este descris modul de indeplinire a cerintelor prevazute de reglementarile legale specifice domeniului de activitate;
  2. b) planul de situaţie cu încadrarea în zonă;
  3. c) schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate;
  4. d) actul de infiintare a solicitantului;
  5. e) acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;
  6. f) actul din care rezulta destinatia actuala a imobilului pentru care se solicita certificarea (autorizatie de construire,extras CF,contract vanzare-cumparare,contract inchiriere etc);
  7. g) chitanta de plata a tarifului de certificare nr……………din data de…………. in valoare de………….lei.

Documentele mentionate la lit.a) -f) vor fi depuse in original sau copie cu mentiunea “conform cu originalul”si vor fi semnate si stampilate de catre solicitant.

Data(completarii)……….. …..                        Semnatura………….


Sediul Administrativ: Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 Sediul Medical: Alba Iulia str. Mușețelului nr. 020258 835 243sanatate_publica@dspalba.roFacebook