RUNOS


Compartimentul de resurse umane, normare, organizare, salarizare

a)organizează şi implementează activitatea de control în sănătatea publică la nivelul judeţului Alba;

b)propune conducerii direcţiei lista persoanelor care urmează a fi împuternicite pentru desfăşurarea activităţii de control în sănătatea publică, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii;

c)elaborează planul tematic anual al activităţii de control în sănătatea publică la nivel judeţean;

d)răspunde de utilizarea eficientă a bugetului de venituri şi cheltuieli alocat activităţilor specifice şi structurilor din subordine;

e)stabileşte şi aplică măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii de control în sănătatea publică la nivel judeţean;

f)constată şi sancţionează contravenţiile la normele igienico-sanitare, la normele de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile şi infecţiilor nosocomiale, respectiv bolilor profesionale, la nivel judeţean;

g)organizează şi implementează la nivel judeţean acţiuni de control în sănătatea publică, inclusiv în situaţii de calamităţi naturale, evenimente deosebite, epidemii;

h)organizează, evaluează şi monitorizează, prin serviciul de control unităţi şi servicii de sănătate, modul de implementare şi derularea programelor naţionale de sănătate specifice şi răspunde pentru transmiterea indicatorilor rezultaţi la structurile abilitate;

i)organizează culegerea şi prelucrarea informaţiilor statistice din domeniul său de competenţă, primite de la unităţile sanitare publice sau private, şi răspunde de transmiterea rapoartelor statistice periodice către instituţiile desemnate în acest scop;j)evaluează periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi acordă calificativul anual;

k)facilitează formarea şi perfecţionarea profesională a inspectorilor la nivel judeţean;

l)analizează măsurile propuse de inspectorii sanitari din subordine şi emite documentele de autoritate sanitară: decizii de interzicere a activităţii, respectiv decizii de suspendare a activităţii, informarea altor instituţii publice abilitate;

m)notifică Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Ministerul Sănătăţii asupra constatării neconformităţilor cu legislaţia în vigoare pentru produsele avizate/notificate de către aceste instituţii, în vederea luării măsurilor legale în vigoare;

n)participă în echipele de inspecţie şi control solicitate de conducerea direcţiei de sănătate publică sau iniţiate de către Ministerul Sănătăţii şi de către alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;

o)participă la elaborarea raportului stării de sănătate a comunităţii;

p)informează opinia publică cu privire la rezultatele activităţilor de control în sănătatea publică prin procedura aprobată de directorul executiv;

q)participă şi efectuează activităţi de evaluare şi control în domeniul de competenţă în unităţile sanitare, respectiv serviciile de sănătate din teritoriul arondat;

r)participă la elaborarea planului de acţiune în caz de dezastre/calamităţi;

s)îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea direcţiei în domeniul de competenţă.

 
Sediul Administrativ: Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 Sediul Medical: Alba Iulia str. Mușețelului nr. 020258 835 243sanatate_publica@dspalba.roFacebook