Achiziții Publice


a)organizează şi implementează activitatea de control în sănătatea publică la nivelul judeţului Alba;

b)propune conducerii direcţiei lista persoanelor care urmează a fi împuternicite pentru desfăşurarea activităţii de control în sănătatea publică, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii;

c)elaborează planul tematic anual al activităţii de control în sănătatea publică la nivel judeţean;

d)răspunde de utilizarea eficientă a bugetului de venituri şi cheltuieli alocat activităţilor specifice şi structurilor din subordine;

e)stabileşte şi aplică măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii de control în sănătatea publică la nivel judeţean;

f)constată şi sancţionează contravenţiile la normele igienico-sanitare, la normele de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile şi infecţiilor nosocomiale, respectiv bolilor profesionale, la nivel judeţean;

g)organizează şi implementează la nivel judeţean acţiuni de control în sănătatea publică, inclusiv în situaţii de calamităţi naturale, evenimente deosebite, epidemii;

h)organizează, evaluează şi monitorizează, prin serviciul de control unităţi şi servicii de sănătate, modul de implementare şi derularea programelor naţionale de sănătate specifice şi răspunde pentru transmiterea indicatorilor rezultaţi la structurile abilitate;

i)organizează culegerea şi prelucrarea informaţiilor statistice din domeniul său de competenţă, primite de la unităţile sanitare publice sau private, şi răspunde de transmiterea rapoartelor statistice periodice către instituţiile desemnate în acest scop;j)evaluează periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi acordă calificativul anual;

k)facilitează formarea şi perfecţionarea profesională a inspectorilor la nivel judeţean;

l)analizează măsurile propuse de inspectorii sanitari din subordine şi emite documentele de autoritate sanitară: decizii de interzicere a activităţii, respectiv decizii de suspendare a activităţii, informarea altor instituţii publice abilitate;

m)notifică Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Ministerul Sănătăţii asupra constatării neconformităţilor cu legislaţia în vigoare pentru produsele avizate/notificate de către aceste instituţii, în vederea luării măsurilor legale în vigoare;

n)participă în echipele de inspecţie şi control solicitate de conducerea direcţiei de sănătate publică sau iniţiate de către Ministerul Sănătăţii şi de către alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;

o)participă la elaborarea raportului stării de sănătate a comunităţii;

p)informează opinia publică cu privire la rezultatele activităţilor de control în sănătatea publică prin procedura aprobată de directorul executiv;

q)participă şi efectuează activităţi de evaluare şi control în domeniul de competenţă în unităţile sanitare, respectiv serviciile de sănătate din teritoriul arondat;

r)participă la elaborarea planului de acţiune în caz de dezastre/calamităţi;

s)îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea direcţiei în domeniul de competenţă.

 din punct de vedere profesional se subordonează metodologic Institutului Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar și structurile sale de specialitate din centrele regionale de sănătate publică.Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă din cadrul Direcţiei de sănătate publică a județului Alba are următoarele atribuţii şi responsabilităţi de execuţie şi coordonare/îndrumare profesională
a)coordonează şi implementează la nivel teritorial activităţile medicale cuprinse în programele naţionale de sănătate privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc în relaţie cu mediul de viaţă şi de muncă, alimentaţie şi nutriţie, aprovizionarea cu apă potabilă, radiaţii ionizante naturale şi profesionale şi unităţile de învăţământ şi de îngrijire medicală şi medico-sociaiă de toate categoriile;
b)asigură implementarea şi derularea programelor de sănătate specifice la nivel judeţean, monitorizarea, evaluarea şi raportarea indicatorilor de activitate specifică şi modul de utilizare a fondurilor alocate;
c)elaborează propuneri pentru reglementarea activităţilor teritoriale din domeniile: igiena mediului, igiena alimentaţiei, igiena unităţilor de învăţământ, medicină ocupaţională, igiena radiaţiilor, în concordanţă cu legislaţia din domeniu;
d)analizează şi evaluează periodic sau ori de câte ori este nevoie calitatea serviciilor teritoriale de supraveghere medicală a sănătăţii în relaţie cu mediul, propune implementarea unor noi activităţi, în colaborare cu alte unităţi/servicii teritoriale cu activitate din domeniu;
e)coordonează şi derulează activităţi specifice pentru implementarea prevederilor legislative de protejare şi promovare a mediului de viaţă organizat şi natural;
f)analizează documentaţiile transmise de structura de reglementare şi propune conducerii aprobarea sau respingerea solicitării;
g)întocmeşte rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relaţie cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiaţii ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naţionale din domeniu;h)coordonează şi derulează în teritoriu activităţi medicale specifice pentru implementarea prevederilor legislative din domeniul produselor biocide, al substanţelor chimice periculoase şi al produselor cosmetice şi de uz casnic;i)monitorizează şi coordonează pe plan teritorial activitatea de gestionare şi neutralizare a deşeurilor medicale din toate categoriile de unităţi sanitare şi elaborează propuneri pentru anihilarea/ameliorarea situaţiilor de risc evaluat;
j)coordonează, monitorizează, evaluează şi participă la asigurarea calităţii apei potabile din teritoriu şi elaborează propuneri pentru rezolvarea/ameliorarea situaţiilor de risc evaluat sau anihilarea riscului constituit, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
k)monitorizează şi evaluează riscurile privind siguranţa alimentului şi alimentaţiei publice, elaborează şi propune activităţi de asigurare a calităţii alimentului din circuitul public, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi normativele europene;
l)desfăşoară activitatea de evaluare a conformării la normele de igienă şi sănătate publică a proiectelor de amenajare-construire şi elaborează referatele de evaluare în vederea avizării/autorizării sanitare;
m)colaborează şi conlucrează cu administraţia publică locală şi cu instituţiile/serviciile specializate din domeniu, pentru implementarea şi realizarea prevederilor legale privind calitatea mediului de viaţă şi muncă, securitatea alimentului şi calitatea apei potabile;


n)derulează studii medicale populaţionale privind starea de sănătate în raport cu factorii de mediu, radiaţii ionizante naturale şi profesionale, mediul ocupaţional şi colectivităţi organizate;
o)face propuneri către conducerea direcţiei de sănătate publică privind modul de derulare a programelor de sănătate la nivel judeţean;
p)supraveghează acordarea asistenţei medicale profilactice în colectivităţile de copii şi tineri şi participă la monitorizarea medicală a dezvoltării fizice, psihomotorii şi a stării de sănătate a copiilor din colectivităţi;
q)realizează registrul de evidenţă a bolilor profesionale la nivel teritorial, efectuând cercetarea medicală şi documentarea cazurilor suspecte de boală, declararea, înregistrarea şi raportarea bolilor profesionale, conform prevederilor legale;
r)centralizează şi analizează situaţia angajaţilor expuşi la noxe din teritoriu şi participă la aplicarea legislaţiei privind încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi speciale;
s)participă cu rapoarte la elaborarea sintezelor naţionale privind sănătatea în relaţie cu mediul de viaţă şi muncă şi participă la elaborarea raportului privind starea de sănătate a populaţiei;
t)participă la elaborarea şi execuţia planurilor de acţiuni privind implementarea în plan judeţean a acquis-ului comunitar în domeniul sănătăţii;
u)desfăşoară activităţi specifice în cadrul planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
v)efectuează, la cererea terţilor, expertize, consultanţă şi prestaţii de specialitate;
z)îndeplineşte alte atribuţii specifice stabilite de directorul adjunct de sănătate publică şi conducerea unităţii;
aa) din punct de vedere profesional se subordonează metodologic Institutului Naţional de Sănătate Publică, prin Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar şi structurile sale de specialitate din centrele regionale de sănătate publică.
Sediul Administrativ: Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 Sediul Medical: Alba Iulia str. Mușețelului nr. 020258 835 243sanatate_publica@dspalba.roFacebook